PIRKIMO TAISYKLĖS

 

MITYBOS PLANAS

Mitybos planas paruošiamas atsižvelgus į Kliento atsakymus į klausimus. Mitybos planas paruošiamas per 2-3 darbo dienas ir atsiunčiamas į kliento nurodytą el. paštą. Savaitės bėgyje Klientas turi galimybę pateikti pastabų dėl plano, o treneris turi padaryti korekcijas (papildomai Klientui mokėti nereikia).

 

TRENIRUOČIŲ PLANAS

Treniruočių planas paruošiamas atsižvelgus į Kliento atsakymus į klausimus. Sporto planas paruošiamas per 2-3 darbo dienas ir atsiunčiamas į kliento nurodytą el. paštą. Savaitės bėgyje Klientas turi galimybę pateikti pastabų dėl plano, o treneris turi padaryti korekcijas (papildomai Klientui mokėti nereikia).

 

4 SAVAIČIŲ IŠŠUKIS

Sporto video treniruotės atsiunčiamos  per 1-2 darbo dienas į Kliento nurodytą el. paštą. Klientas gauna nuorodas į sporto video, kuris įkeltas į YouTube Just Sprt kanalą.

Savaitės bėgyje klientas turi galimybę pateikti pastabų, klausimų dėl 4 sav. iššūkio, o Paslaugos teikėjas turi atsakyti į jam pateiktus klausimus.

 

BENDROS NUOSTATOS

Klientas, prieš susikurdamas paskyrą Svetainėje www.justsport.lt Paslaugai gauti, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir, pažymėdamas varnelę pažymi, kad su jomis sutinka. Klientas, suformavęs paskyrą, įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

Svetainė turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, nėra atsakinga ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus Svetainė turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

Svetainė skirta tik informacijos tikslams ir nesuteikia jokios medicininės konsultacijos ar sveikatos patarimų ir nėra skirta pakeisti Jūsų gydytojo, dietologo ar kito sveikatos priežiūros specialisto patarimų. Prieš naudojantis Svetainės Paslaugomis visada konsultuokitės su gydytoju, dietologu ar kitu sveikatos priežiūros specialistu.

 

KLIENTO ASMENS DUOMENYS

Klientas, norėdamas gauti Paslaugą, privalo susikurti paskyrą Svetainėje, registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

Kliento registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas su Kliento prisijungimo informacija.

Klientas sutinka, kad Svetainė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

Svetainė patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant Paslaugą.

Svetainė įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su Paslauga susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus: Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

Svetainė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

 

ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Klientas turi teisę: įsigyti parduodamą Paslaugą Svetainėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

Klientas įsipareigoja: naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo (asmens duomenų) ir prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Svetainei, Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Svetainės Taisyklėmis.

Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie paskyros duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Svetainę, kuri atsižvelgdama į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo Šalys susitaria atskirai.

Klientas neturi teisės perduoti teises į Paslaugą kitiems asmenims, organizacijoms, platinti, parduoti Paslaugos informaciją, bendrinti internete ar dalintis kitais būdais. Klientas negali Paslaugos kopijuoti, keisti, modifikuoti, išversti be raštiško Svetainės leidimo.

Klientas sutinka, kad negali naudotis paslauga jei yra jaunesnis nei 18 metų. Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokį neteisėtą nepilnamečių naudojimąsi paslauga su Kliento sąskaita ir prisijungimo duomenimis.

Svetainė turi teisę: bet kada sustabdyti Svetainės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Paslaugų asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Svetainei, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento prisijungimą ir galimybę naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

Svetainė įsipareigoja: parduoti Klientui Paslaugą ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Paslaugos pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą); Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

Klientas atsako už savo veiksmus atliktus Svetainėje.

Svetainė nėra atsakinga už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

Svetainė nėra atsakinga už Klientų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.

Svetainė neatsako už Svetainėje skelbiamą kitų trečių šalių reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, atsiradusių naudojantis Svetainės paslaugomis, tenka Klientui. Svetainė neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

www.justsport.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes/paslaugas turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Klientas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, ūgis, svoris, fizinis aktyvumas, mitybos tipas, valgymų skaičius būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso, ūgio, svorio, fizinio aktyvumo, mitybos tipo, valgymų skaičiaus) tvarkymo Svetainėje Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Svetainė atkreipia Klientų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Svetainėje, su kuria kiekvienas Klientas galės susipažinti prisijungęs prie Svetainės.

Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Svetainėje, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Klientas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

Klientas gali keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Svetainėje, bei kreiptis į Svetainėje  el. paštu info@justsport.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

Jei Klientas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Svetainės nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientas turi rašyti elektroninį laišką info@justsport.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Kliento aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Klientas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „Unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

Svetainė patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientui Svetainėje teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Svetainė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Svetainės veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.

Svetainė įsipareigoja neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Kliento sutikimui, vykdant užsakymą per Svetainės partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Klientas turi teisę:

 • pateikęs užklausą Svetainei raštu, susipažinti su Svetainės turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
 • pateikti prašymą Svetainei raštu, elektroniniu paštu, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
 • nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Klientas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų Svetainėje;
 • atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

Visais išvardintais atitinkamais atvejais Svetainė ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Klientui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Kliento duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

Klientas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Svetainės kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Svetainės Partneriams.

Kliento Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

Svetainė Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Svetainės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

Po Paskyros panaikinimo Kliento Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Kliento pateiktais duomenimis buvo:

 • pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
 • ar įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
 • jeigu Svetainė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Klientu, ar jeigu Svetainė yra pastebėjusi atitinkamo Kliento padarytus Svetainėje pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus;
 • ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Svetainės vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Kliento pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Svetainę.

Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Svetainėje, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

Jeigu Svetainė abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Klientų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Siekiant, kad Klientui būtų suteiktos Svetainės paslaugos visa apimtimi, į Kliento įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Svetainės, gali būti įrašyti Slapukai.

Klientas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos jam gali neveikti.

Svetainėje naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Klientas gali ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

 

ATSISKAITYMO BŪDAI

Svetainėje už paslaugas ir/ar prekes galite atsiskaityti:

Paysera;

Visais išankstiniais apmokėjimo atvejais Jūsų duomenų perdavimui naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) protokolas ir 128 baitų kodavimas, todėl visi šie būdai – saugūs. Duomenų perdavimo saugumu ir mokėjimų rūpinasi mūsų partneriai.

Atsiskaitymas internetine bankininkyste. Šis metodas – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Svetainėje už paslaugas ir/ar prekes galite sumokėti naudojantis populiariausiomis elektroninės bankininkystės sistemomis:

Už paslaugas ir/ar prekes Jūs mokate ne Svetainėje, o jau pačioje internetinės bankininkystės sistemoje, saugiame banko serveryje. Tik į šią sistemą suvedate slaptažodžius ir kitą privačią informaciją, todėl saugumas garantuotas.

PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Visos Paslaugos ir Prekės Svetainėje yra elektroninės ir jiems fizinis pristatymas nėra būtinas. Visus patvirtinimus, prisijungimus ir kitą reikiamą informaciją Klientas gauna Paskyros registravimo metu nurodytu elektroniniu paštu.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Kliento teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***

 • paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos ir/ar prekės Klientui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų ir/ar prekių teikimą buvo gautas Kliento aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
 • sutartims dėl pagal specialius Kliento nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms;
 • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 • sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
 • sutartims, sudarytoms Klientui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Klientas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
 • sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 • sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
 • sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;
 • sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
 • sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
 • juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

Pinigai už mitybos plano narystę ir kitą skaitmeninį turinį pateikiamą ir/ar parduodamą Svetainėje negrąžinami.